Az Etikai Kódex célja
Az Etikai Kódex megalkotását az a szándék vezérelte, hogy a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány működését befolyásoló hagyományos értékek összegyűjtése egyetlen helyen megtörténjen.
Az itt megfogalmazott magatartási szabályok és viselkedési normák hozzájárulnak az Alapítvány magas színvonalú működéséhez.
Cél, hogy az Etikai Kódex iránymutatást adjon a munkavégzés során követendő elvekhez. Ezek egyrészt a munkavégzésre vonatkozó szabályoknak való maradéktalan megfelelésre, másrészt a munkatársak által az alapítvány keretein belüli, illetve azon kívüli kapcsolatokban tanúsított magatartásokra vonatkoznak. Közös érdek, hogy ezek összhangban álljanak a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány alapvető értékeivel, amelyek a biztonság, a megbízhatóság, a jövő tudatos alakítása, a teljesítmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint az ügyfélorientált hozzáállás. Ezek az értékek a feladat maradéktalan ellátása érdekében a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány valamennyi munkatársának tevékenységét meghatározzák
Az Etikai Kódex tartalma
A Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány ésszerű közös üzleti, gazdasági érdekeinek hatékony érvényesítéséhez szükséges az egységes etikai szabály- és normarendszer egyértelművé tétele és érvényre juttatása. Érdekünk, hogy azonos elvárások mentén nyújtson magas színvonalú szolgáltatást, és így alakítsuk az Alapítvány megítélését. Munkatársaink a F Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány érdekeinek megfelelően végzik munkájukat. Az alapítvány alapítója által kitűzött célok elérése érdekében azok az elvárások, amelyek az Etikai Kódexben megjelennek, mindenki számára viszonyítási pontként szolgálnak.
Az Etikai Kódex magatartási szabályok és viselkedési normák gyűjteménye. Ez elvárásokat és útmutatást egyaránt tartalmaz. Valamennyi munkatárs számára segítségül szolgál egy adott helyzetben a tőlük, illetve a más munkatársaktól elvárt magatartás megítéléséhez. Az Etikai Kódex iránymutatást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a benne foglaltak megsértése esetén milyen elvek mentén valósul meg a körülmények feltárása. Ezzel is az a cél, hogy az elvárt magatartási szabályok, viselkedési normák megerősítése megvalósulhasson.
Az Etikai Kódex tartalmának ismerete mellett a munkatársaknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a munkavégzésük során rájuk vonatkozó jogszabályokat és a belső szabályokat is.
Az Etikai Kódexben megfogalmazott tartalom iránymutatást jelent a jogszabályok, a belső szabályok és a tanúsítandó magatartások között. Az Etikai Kódex nem tartalmazhat valamennyi lehetséges helyzetre és problémára útmutatást.

Az Etikai Kódex alkalmazási köre
Az egységes követelményrendszer megvalósíthatósága érdekében végső cél, hogy az Etikai Kódex az alapítvány valamennyi munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottjára (a továbbiakban: munkatársak) kiterjedjen. Az Etikai Kódex betartása elvárt azoktól is, akik a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány nevében eljárnak.
A külső, illetve a belső kapcsolatokban tanúsított magatartások
Kiemelt elvárás, hogy a munkatárs azonosuljon az alapítvány céljaival és értékeivel, azok megvalósítása érdekében lássa el feladatait.
A munkáltató elvárja, hogy munkatársa a munkaidejét munkahelyi feladatainak ellátására fordítsa. Ezt a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, legjobb tudása szerint, felelősségteljesen, az ügymenet lassítása nélkül tegye.
Közös érdek, hogy a munkatárs a munkáltató támogatása mellett folyamatosan fejlessze szaktudását és ismeretét, amit elsősorban munkáltatója érdekében köteles kamatoztatni. A kiemelkedő teljesítmény az Alapítvány sikerének feltétele, ezért a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány, mint munkáltató fokozottan támogatja azokat, akik szakmai hozzáértésükkel, szorgalmukkal hozzájárulnak ehhez.
Az Alapítvány érdekeit eredményesen kell képviselni. A munkatárs a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány érdekeinek elsődlegessége szerint köteles munkáját végezni.
A munkatársnak őriznie és erősítenie kell alapítvány jó hírnevét. Tevékenységét olyan hivatásnak kell tekintenie, amely nélkülözhetetlen szolgáltatást nyújt a társadalom egészének.
A szolgáltatás színvonalának emelése érdekében, a külső kapcsolatokban elvárás, hogy a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány munkatársai munkavégzésük során minden esetben korrektek és szakszerűek legyenek. Ennek értelmében a munkatársak munkavégzésük során készségesen álljanak rendelkezésre, nyújtsanak felvilágosítást és útbaigazítást, partnereiket tekintsék egyenrangúnak, tartózkodjanak a befolyással való visszaéléstől, kerüljék a szükségtelen személyes konfliktusok, viták kialakulását.
A munkatársak megjelenése szolgálati időben az általánosan elfogadott esztétikus, ápolt külsőt kell, hogy mutassa. A munkatársaknak tisztelettel és megbecsüléssel kell kollégáikra tekinteniük. Ennek értelmében munkájukban támogatniuk kell egymást, ami érvényes a alapítványon belüli, valamint a partnerek közötti  együttműködésre is. Elvárás, hogy a munkahelyi érintkezésben a segítő hozzáállás, a korrekt magatartás, a csapatszellem és a nyitottság legyen a meghatározó.
Szerződéses partnerek
A mindennapi működés során, a saját feladatok ellátása érdekében számos partner szolgáltatását kell igénybe venni, tehát fontos ezeknek a partnerekhez fűződő kapcsolatok színvonala. Az Alapítvány teljesítményét nagyban befolyásoló elem a partnerek minősége, így különösen azok megbízhatósága, pontossága, odafigyelése, szakmai munkája, gyakorlati tapasztalata.  A kapcsolat fennállása alatt a kölcsönös és hatékony együttműködésnek, a bizalomnak, a tisztességnek, valamint a magas színvonalú szolgáltatás nyújtásának kell a szakmai munkát meghatároznia.
Az önkormányzatok
A felelősségteljes munkavégzés és a magas színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében az érintett munkatársakkal szembeni elvárás, hogy az önkormányzatokkal kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolatrendszert alakítsanak ki és ápoljanak. Ez az ügyfelek érdekeit is szolgálja.

Beszámolók és belső nyilvántartások
Az alapítvány működése és gazdálkodása nyilvános. A pontos belső nyilvántartások alapul szolgálnak a készített jelentéseknek, beszámolóknak, illetve a megalapozott belső döntéshozatal alapvető feltételét jelentik. A közhasznúsági jelentést az alapítvány honlapján minden évben közzé kell tenni.
Információvédelem, adatvédelem
Azokat az információkat és adatokat, amelyek a munkavégzés során keletkeznek, védelem illeti meg, azokat arra fel nem jogosított, sem belső, sem külső személyekkel megismertetni, nekik továbbítani nem lehet. Mindez a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány átláthatóságának, ellenőrizhetőségének is eleme. Ezzel egyidejűleg azonban szigorú szabályok vonatkoznak a személyes adatok védelmére, valamint azok kezelésére.
Kommunikáció
A nyilvánosságnak szánt információk közlése során szem előtt kell tartani, hogy annak, igaznak, pontosnak, közérthetőnek, objektívnek és időszerűnek kell lennie. Tartózkodni kell az alapítvány jó hírnevét, érdekeit sértő, valamint téves információk terjesztésétől. Az ügyfelekkel történő megfelelő kommunikáció része a nyújtott szolgáltatásnak. A belső kommunikációban az együttműködést és a hatékony közös munkát szem előtt tartva kell részt venni. A munkáltató által rendelkezésre bocsátott kommunikációs eszközök kizárólag rendeltetésszerűen használhatóak. A kommunikáció során tisztelni kell munkatársak munkaidejét: annyi információval kell őket ellátni, amennyire a munkavégzéshez szükségük van. Információ visszatartásával mások munkavégzésének akadályozása vagy nehezítése nem megengedett. A belső kommunikációs csatornák kizárólag a munkatársakat érintő információk közzétételére szolgálnak, ezért tartózkodni kell a személyes és főként a személyeskedő jellegű üzenetek, hirdetések elhelyezésétől.

Az Etikai Kódex jóváhagyása, megismerése
Az Etikai Kódexben foglalt elveknek összhangban kell lenniük a valósággal, és ez által a hétköznapok részét kell képezniük valamennyi munkatárs számára. Ezen cél elérése érdekében az Etikai Kódex tartalmát valamennyi munkatárssal meg kell ismertetni. Meg kell arról győződni, hogy annak tartalmát valamennyi munkatárs ismeri, és ez által a gyakorlatban is tudja alkalmazni, azzal összhangban cselekszik.
Az Etikai Kódex tartalmának munkatársakkal való megismertetését szolgáló eszközök:
-    Az alapítvány kuratóriuma valamennyi munkatársa részére biztosítja az Etikai Kódexhez való hozzáférést,
-    az új munkatársakat a felvétel alkalmával kell tájékoztatni az Etikai Kódex létezéséről, és egy példányt át kell adni számukra.
-    az Etikai Kódex szövegét valamennyi munkatárs számára hozzáférhetővé kell tenni, ezért annak egy példányát a központi irodában ki kell helyezni.
Az Etikai Kódex jóváhagyása és közzététele a helyben szokásos eljárás szerint történik, a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány kurátora gondoskodik annak megismertetéséről. Minden munkatársnak közös érdeke, hogy az Etikai Kódexben foglalt szabályoknak és normáknak megfelelő vállalati kultúra is hozzájáruljon a versenyképes és magas színvonalú szolgáltatást nyújtó alapítvány működéséhez.

Sürgősségi lélektan akkreditált képzés, 2018.

„Leblokkoltam”, „sokkot kaptam” – mondjuk azokban a rendkívüli megterhelést jelentő helyzetekben, amikor életünk, testi épségünk, vagy anyagi biztonságunk rendül meg. Az esemény tragédiáját fokozza, hogy éppen ezekben a másodpercekben lenne szükség a lélekjelenlétünk megőrzésére és az azonnali cselekvésre. Mégsem megy, mert képtelenek vagyunk reagálni, és közben telnek a drága másodpercek…

Mi történik ilyenkor belső világunkban, amelytől képtelenek vagyunk „működni”? Hogyan segíthetünk magunkon, vagy a bajba jutottakon? Ezekre a kérdésekre adunk válaszokat, szituációkban is kipróbálva, gyakorolva, magyarázva.

A „Sürgősségi lélektan váratlan és megterhelő helyzetekben” című továbbképzésünket 2018. évben immáron 7. alkalommal tartjuk meg, amelyben bemutatjuk a kritikus élethelyzetekben való reagálás lélektani hátterét, a lélekjelenlét megőrzésének folyamatait és a „-1. óra” felkészülési kérdéseit.
A program a Magyar Pszichológiai Társaság Hon-és Rendvédelmi Tagozatának ajánlásával valósul meg.

A továbbképzés 25 tanórában, az alábbi időpontokban zajlik:

2018. 02. 23. péntek 10.00 – 18.00

02. 24. szombat 10.00 – 17.15

02. 25. vasárnap 10. 00 – 17. 30

A továbbképzés helyszíne

MH EK Honvédkórház

Budapest, XIII. Róbert K. krt. 44.

A jelentkezés határideje

2018. február 23.

Jelentkezés:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Fotó: Nagy Gábor

A továbbképzés célcsoportjai:

  • Orvosok, szakorvosok
  • pszichológusok, szakpszichológusok
  • egészségügyi szakdolgozók
  • pedagógusok
  • segítő, szociális végzettségű szakemberek
  • valamint a „civil” érdeklődőket, leendő laikus elsősegélynyújtókat is szeretettel várjuk!

A program a Semmelweis Egyetem ÁOK által kötelezően választható továbbképzésként minősítésre került: (SE-TK/2018. I/00163)

  • Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelmi orvostan,

klinikai szakpszichológus

  • Egyéb szakorvosi területeken: szabadon választható
  • Egészségügyi szakdolgozók: elméleti továbbképzésként 12 kredittel került minősítésre

Bővebb információ:www.tudaseseletmod.eu

A szerzői jogok fenntartva!


A továbbképzés részletes szakmai tartalma:

A megterhelő, váratlan élethelyzetek, mint balesetek, tömegszerencsétlenségek, árvíz, stb. áldozatainak és szemtanúinak hirtelen reakciói gyakran döbbenetet, tehetetlenséget váltanak ki a környezetükben, amelyek akár újabb veszélyforrást jelenhetnek, vagy a mentést, az ellátást is veszélyeztethetik. Ugyanezen események a további pszichés hatásokat tekintve traumatizálók lehetnek mind az áldozatok, mind a mentésben résztvevők számára, akár PTSD kialakulásának következményeivel is. A továbbképzés keretében a mentésben résztvevő szakemberek megismerkednek azokkal a lelki jelenségekkel és a hátterükben zajló folyamatokkal, amelyekkel a bajba jutott embertársak küzdenek, megtanulják alkalmazni azokat az alapvető lélektani eszközöket, amelyek segítséget nyújthatnak a további veszélyeztetés elhárításában és az együttműködés megnyerésében, megtanulják továbbá felismerni a mentés során elszenvedett pszichés traumatizáció jeleit, a prevenció lehetőségeit és korlátait is.

A továbbképzés előadói: A honvédelem, a katasztrófavédelem, a rendőrségi intézkedés-lélektanban és mentőellátásban, válság-és katasztrófahelyzetek pszichológiai biztosításában több évtizedes gyakorlattal rendelkező szakemberek.

A továbbképzés időtartama: 25 tanóra: 16 x 45 perc elméleti és 9 x 45 perc gyakorlati (tréning) blokkból áll.

A résztvevők minimális létszáma: 15 fő

A térítési díj: 64.000.-Ft/fő, amelyet a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány 10409015-50515754-83781005 (K&H Bank) számlájára átutalással lehet teljesíteni. A számlát az átutaló részére a képzés helyszínén adjuk át.

A képzés elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak. Az OFTEX igazolás költségét a részvételi díj tartalmazza.

Jelentkezési hely: az OFTEX rendszerben, vagy Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen

Jelentkezés határideje: 2018. február 23.

A továbbképzéssel kapcsolatban információ kérhető: Nagy Ildikó, Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Egyesület szakmai vezető, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 06-30-370-8218

A szerzői jogok fenntartva!

 

Részletes program

1. nap: 2018. február 23. péntek

10.00 – 10. 10             A képzés megnyitása.

10.10 – 10.55              A sürgősségi lélektan definíciója, tartalma, a sürgősségi lélektani helyzetek jellemzői Előadó: Nagy Ildikó klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

10.55 – 11.40             A válság-és katasztrófahelyzetek lélektani vonatkozásai

Előadó: Kovács Péter szakpszichológus

11.40 – 11.55.            Szünet

11.55 – 12. 40            Az extrém stressz élettani, pszichológiai jelenségei, lefolyása

Előadó: Csomós István szakpszichológus

12. 40 – 13. 25           A pszichés trauma és a PTSD kialakulása, lefolyása, kezelése

Előadó: Csomós István szakpszichológus

13.25 – 14.00              Szünet

14.00 – 14.45              Extrém stressz válság-és katasztrófahelyzetben Helyzetszimulációs tréninggyakorlat. Gyakorlatvezető: Csomós István szakpszichológus és Kovács Péter szakpszichológus

14.45 – 16.15             Extrém stressz válság-és katasztrófahelyzetben

Helyzetszimulációs tréninggyakorlat feldolgozása, tapasztalatok kidolgozása Gyakorlatvezető: Csomós István szakpszichológus és Kovács Péter szakpszichológus

16.15 – 16.30             Szünet

16.30 – 17.15             Az extrém stressz és a reagálóképesség összefüggései

                                   Előadó: Csomós István szakpszichológus

17.15 – 18.00                         Esetmegbeszélés: az extrém stressz és a reagálóképesség összefüggései

                                   Előadó: Csomós István szakpszichológus

         2. nap: 2018. február 24. szombat

10.00 – 10.45                         A sürgősségi lélektan célja, feladata, helye, szerepe a váratlan és megterhelő helyzetekben

                                    Előadó: Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

10.45 – 11.30              Tömegszerencsétlenségek pszichológiai jelenségei Dr. Farkas Johanna egyetemi adjunktus, pszichológus

11. 30 – 11.45             Szünet

11. 45 – 12.30                        A sérültek, az áldozatok és a szemtanúk reakciói, az azokat kiváltó pszichodinamikai folyamatok, a beavatkozási lehetőségek az együttműködés elérése érdekében

Előadó: Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

12.30 – 13.15                         Esetismertetés: Sürgősségi lélektani helyzetekben megjelenő reakciók és a kiváltó pszichodinamikai folyamatok, beavatkozási lehetőségek

Előadó: Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

13. 15. – 14.00           Szünet

14.00 – 14.45             A helyszínen jelen lévők viselkedése, reakciói a „valós időben”

                                   Helyzetszimulációs tréninggyakorlat Gyakorlatvezető: Csomós István szakpszichológus, Nagy Ildikó szakpszichológus

14.45 – 16.15                         A helyszínen jelen lévők viselkedése, reakciói a „valós időben”

                                   Helyzetszimulációs tréninggyakorlat feldolgozása, megbeszélése

Gyakorlatvezető: Csomós István szakpszichológus, Nagy Ildikó szakpszichológus

16.15 - 16.30            Szünet

16.30 – 17.15             A mentést akadályozó kritikus reakciók, inadekvát viselkedések

Előadó: Dr Csucsai Borbála OMSZ Intézményi Pszichiáter

                                               3. nap: 2018. február 25. vasárnap

10.00 – 10.45               A mentésben résztvevők pszichés megterhelései és az ehhez kapcsolódó megküzdési stratégiák

                                     Előadó: Dr. Csucsai Borbála OMSZ intézményi pszichiáter

10.45 – 11. 30            Esetismertetés: a mentést akadályozó pszichés reakciók

Előadó: Dr. Csucsai Borbála OMSZ intézményi pszichiáter

  1. Szünet

11. 45 – 12.30              A mentésben résztvevők lélektani helyzete, a traumatizáció megelőzésének lehetőségei

Előadó: Dr. Pető Csilla szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

12. 30 – 13.15.             A mentésben résztvevőktrauma – feldolgozása, azok szintjei

                                     Előadó: Dr. Pető Csilla szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

13. 15 – 14.00            Szünet

14.00 – 14. 45              Esetismertetés:a mentésben résztvevők lélektani helyzete, a traumatizáció megelőzésének lehetőségei

Előadó: Dr. Pető Csilla szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

14. 45 – 15. 30           Sürgősségi lélektani gyakorlat váratlan és megterhelő helyzet szimulálásával

                                               Gyakorlatvezető:Dr. Pető Csilla szakpszichológus,szakpszichoterapeuta és Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

15.30 – 15.45             Szünet

15. 45 – 17.15            Sürgősségi lélektani gyakorlat váratlan és megterhelő helyzet szimulálásával - feldolgozás, megbeszélés

                                               Gyakorlatvezető:Dr. Pető Csilla sz

akpszichológus,szakpszichoterapeuta és Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

17.15 – 17. 25            Minőségbiztosítási kérdőívek kitöltése        

17. 25 – 17.30            A továbbképzés zárása


A szerzői jogok fenntartva!

 

500 éve...


A Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány a Reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos esszé pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítson tudásuk megosztására, tájékozottságuk bővítésére.
Elsősorban a középiskolás korosztályt szólítjuk meg, hogy egy esszé megírásával tegyék közzé ismereteiket a reformáció társadalomra gyakorolt hatásáról, történelmi, egyháztörténeti jelentőségéről. 

Cél: 
Olyan dolgozatok beérkezését várjuk, amelyekben a pályázó részletesen kitér a reformáció kialakulásárának történelmi szükségszerűségére, hátterére és következményeire. Számítunk továbbá a pályázó saját meglátására is a témával kapcsolatban, melyet a beadott munkájában megfogalmazhat. 
A beérkező esszéket egy szakértő bizottság bírája el.
Az esszéket 7 magyarországi és a 3 határon túli - erdélyi, kárpátaljai, felvidéki - régiókból várjuk.
A legjobb munkát benyújtó fiatalokat könyvjutalomban részesítjük.

Pályázók köre:
- Magyar régiók középiskolái
- Erdélyi régió középiskolái
- Felvidéki régió középiskolái
- Kárpátaljai régió középiskolái 

Technikai feltételek:
Formai kritériumok: Az esszé terjedelme 2-3 oldal legyen, magyar nyelven. 
Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt. 
Az esszé elején (plusz 1 oldal) a pályázó neve, életkora, (iskolája, osztálya), elérhetősége szerepeljen.
Beküldés elektronikusan, az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre. 

Díjazás:
A régiónként 3-3 legjobbnak ítélt munkát könyvjutalommal díjazzuk. 

Beadási határidő: 2017. szeptember 30.

Elbírálás: 2017. október 30.

Eredményhirdetés: 2017. október 31.

 http://www.pafi.hu

 


 

 

 

 

Újra az Angyalföldi utcabálon 

2017-ben ismételten részt vettünk a Budapest XIII. kerületben megrendezett méltán népszerű és nagyszabású Angyalfolki Utcabálon.

A 25. alkalommal megrendezésre kerülő kulturális fesztiválon, melyre alapítványunk újra meghívást kapott, a már jól ismert, általunk kidolgozott környezet és természetvédelmi témájú játékokkal, megújuló kvíz feladatokkal készültünk, Work-Fitness irodatorna programunkat valamint az alapítványunk által a XIII. kerületben működtetett Ügyfélsegítő iroda szolgáltatásait népszerűsítettük.

A programjaink iránti érdeklődés meghaladta a korábbi években tapasztaltakat is. Minden korosztály örömmel vette a kihívásokat és nyitott volt az összes feladatra. A színes és változatos programok között kimagasló figyelem övezte tevékenységünket, Work-Fitness programunkkal átmozgattunk minden kedves érdeklődőt.

Szereplésünkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy valamennyi látogató a lehető legtöbb élménnyel és hasznos információval térjen haza.

További cikkeink...

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány
Copyright © 2014 tudaseseletmod.eu