Az Etikai Kódex célja
Az Etikai Kódex megalkotását az a szándék vezérelte, hogy a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány működését befolyásoló hagyományos értékek összegyűjtése egyetlen helyen megtörténjen.
Az itt megfogalmazott magatartási szabályok és viselkedési normák hozzájárulnak az Alapítvány magas színvonalú működéséhez.
Cél, hogy az Etikai Kódex iránymutatást adjon a munkavégzés során követendő elvekhez. Ezek egyrészt a munkavégzésre vonatkozó szabályoknak való maradéktalan megfelelésre, másrészt a munkatársak által az alapítvány keretein belüli, illetve azon kívüli kapcsolatokban tanúsított magatartásokra vonatkoznak. Közös érdek, hogy ezek összhangban álljanak a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány alapvető értékeivel, amelyek a biztonság, a megbízhatóság, a jövő tudatos alakítása, a teljesítmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint az ügyfélorientált hozzáállás. Ezek az értékek a feladat maradéktalan ellátása érdekében a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány valamennyi munkatársának tevékenységét meghatározzák
Az Etikai Kódex tartalma
A Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány ésszerű közös üzleti, gazdasági érdekeinek hatékony érvényesítéséhez szükséges az egységes etikai szabály- és normarendszer egyértelművé tétele és érvényre juttatása. Érdekünk, hogy azonos elvárások mentén nyújtson magas színvonalú szolgáltatást, és így alakítsuk az Alapítvány megítélését. Munkatársaink a F Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány érdekeinek megfelelően végzik munkájukat. Az alapítvány alapítója által kitűzött célok elérése érdekében azok az elvárások, amelyek az Etikai Kódexben megjelennek, mindenki számára viszonyítási pontként szolgálnak.
Az Etikai Kódex magatartási szabályok és viselkedési normák gyűjteménye. Ez elvárásokat és útmutatást egyaránt tartalmaz. Valamennyi munkatárs számára segítségül szolgál egy adott helyzetben a tőlük, illetve a más munkatársaktól elvárt magatartás megítéléséhez. Az Etikai Kódex iránymutatást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a benne foglaltak megsértése esetén milyen elvek mentén valósul meg a körülmények feltárása. Ezzel is az a cél, hogy az elvárt magatartási szabályok, viselkedési normák megerősítése megvalósulhasson.
Az Etikai Kódex tartalmának ismerete mellett a munkatársaknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a munkavégzésük során rájuk vonatkozó jogszabályokat és a belső szabályokat is.
Az Etikai Kódexben megfogalmazott tartalom iránymutatást jelent a jogszabályok, a belső szabályok és a tanúsítandó magatartások között. Az Etikai Kódex nem tartalmazhat valamennyi lehetséges helyzetre és problémára útmutatást.

Az Etikai Kódex alkalmazási köre
Az egységes követelményrendszer megvalósíthatósága érdekében végső cél, hogy az Etikai Kódex az alapítvány valamennyi munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottjára (a továbbiakban: munkatársak) kiterjedjen. Az Etikai Kódex betartása elvárt azoktól is, akik a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány nevében eljárnak.
A külső, illetve a belső kapcsolatokban tanúsított magatartások
Kiemelt elvárás, hogy a munkatárs azonosuljon az alapítvány céljaival és értékeivel, azok megvalósítása érdekében lássa el feladatait.
A munkáltató elvárja, hogy munkatársa a munkaidejét munkahelyi feladatainak ellátására fordítsa. Ezt a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, legjobb tudása szerint, felelősségteljesen, az ügymenet lassítása nélkül tegye.
Közös érdek, hogy a munkatárs a munkáltató támogatása mellett folyamatosan fejlessze szaktudását és ismeretét, amit elsősorban munkáltatója érdekében köteles kamatoztatni. A kiemelkedő teljesítmény az Alapítvány sikerének feltétele, ezért a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány, mint munkáltató fokozottan támogatja azokat, akik szakmai hozzáértésükkel, szorgalmukkal hozzájárulnak ehhez.
Az Alapítvány érdekeit eredményesen kell képviselni. A munkatárs a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány érdekeinek elsődlegessége szerint köteles munkáját végezni.
A munkatársnak őriznie és erősítenie kell alapítvány jó hírnevét. Tevékenységét olyan hivatásnak kell tekintenie, amely nélkülözhetetlen szolgáltatást nyújt a társadalom egészének.
A szolgáltatás színvonalának emelése érdekében, a külső kapcsolatokban elvárás, hogy a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány munkatársai munkavégzésük során minden esetben korrektek és szakszerűek legyenek. Ennek értelmében a munkatársak munkavégzésük során készségesen álljanak rendelkezésre, nyújtsanak felvilágosítást és útbaigazítást, partnereiket tekintsék egyenrangúnak, tartózkodjanak a befolyással való visszaéléstől, kerüljék a szükségtelen személyes konfliktusok, viták kialakulását.
A munkatársak megjelenése szolgálati időben az általánosan elfogadott esztétikus, ápolt külsőt kell, hogy mutassa. A munkatársaknak tisztelettel és megbecsüléssel kell kollégáikra tekinteniük. Ennek értelmében munkájukban támogatniuk kell egymást, ami érvényes a alapítványon belüli, valamint a partnerek közötti  együttműködésre is. Elvárás, hogy a munkahelyi érintkezésben a segítő hozzáállás, a korrekt magatartás, a csapatszellem és a nyitottság legyen a meghatározó.
Szerződéses partnerek
A mindennapi működés során, a saját feladatok ellátása érdekében számos partner szolgáltatását kell igénybe venni, tehát fontos ezeknek a partnerekhez fűződő kapcsolatok színvonala. Az Alapítvány teljesítményét nagyban befolyásoló elem a partnerek minősége, így különösen azok megbízhatósága, pontossága, odafigyelése, szakmai munkája, gyakorlati tapasztalata.  A kapcsolat fennállása alatt a kölcsönös és hatékony együttműködésnek, a bizalomnak, a tisztességnek, valamint a magas színvonalú szolgáltatás nyújtásának kell a szakmai munkát meghatároznia.
Az önkormányzatok
A felelősségteljes munkavégzés és a magas színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében az érintett munkatársakkal szembeni elvárás, hogy az önkormányzatokkal kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolatrendszert alakítsanak ki és ápoljanak. Ez az ügyfelek érdekeit is szolgálja.

Beszámolók és belső nyilvántartások
Az alapítvány működése és gazdálkodása nyilvános. A pontos belső nyilvántartások alapul szolgálnak a készített jelentéseknek, beszámolóknak, illetve a megalapozott belső döntéshozatal alapvető feltételét jelentik. A közhasznúsági jelentést az alapítvány honlapján minden évben közzé kell tenni.
Információvédelem, adatvédelem
Azokat az információkat és adatokat, amelyek a munkavégzés során keletkeznek, védelem illeti meg, azokat arra fel nem jogosított, sem belső, sem külső személyekkel megismertetni, nekik továbbítani nem lehet. Mindez a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány átláthatóságának, ellenőrizhetőségének is eleme. Ezzel egyidejűleg azonban szigorú szabályok vonatkoznak a személyes adatok védelmére, valamint azok kezelésére.
Kommunikáció
A nyilvánosságnak szánt információk közlése során szem előtt kell tartani, hogy annak, igaznak, pontosnak, közérthetőnek, objektívnek és időszerűnek kell lennie. Tartózkodni kell az alapítvány jó hírnevét, érdekeit sértő, valamint téves információk terjesztésétől. Az ügyfelekkel történő megfelelő kommunikáció része a nyújtott szolgáltatásnak. A belső kommunikációban az együttműködést és a hatékony közös munkát szem előtt tartva kell részt venni. A munkáltató által rendelkezésre bocsátott kommunikációs eszközök kizárólag rendeltetésszerűen használhatóak. A kommunikáció során tisztelni kell munkatársak munkaidejét: annyi információval kell őket ellátni, amennyire a munkavégzéshez szükségük van. Információ visszatartásával mások munkavégzésének akadályozása vagy nehezítése nem megengedett. A belső kommunikációs csatornák kizárólag a munkatársakat érintő információk közzétételére szolgálnak, ezért tartózkodni kell a személyes és főként a személyeskedő jellegű üzenetek, hirdetések elhelyezésétől.

Az Etikai Kódex jóváhagyása, megismerése
Az Etikai Kódexben foglalt elveknek összhangban kell lenniük a valósággal, és ez által a hétköznapok részét kell képezniük valamennyi munkatárs számára. Ezen cél elérése érdekében az Etikai Kódex tartalmát valamennyi munkatárssal meg kell ismertetni. Meg kell arról győződni, hogy annak tartalmát valamennyi munkatárs ismeri, és ez által a gyakorlatban is tudja alkalmazni, azzal összhangban cselekszik.
Az Etikai Kódex tartalmának munkatársakkal való megismertetését szolgáló eszközök:
-    Az alapítvány kuratóriuma valamennyi munkatársa részére biztosítja az Etikai Kódexhez való hozzáférést,
-    az új munkatársakat a felvétel alkalmával kell tájékoztatni az Etikai Kódex létezéséről, és egy példányt át kell adni számukra.
-    az Etikai Kódex szövegét valamennyi munkatárs számára hozzáférhetővé kell tenni, ezért annak egy példányát a központi irodában ki kell helyezni.
Az Etikai Kódex jóváhagyása és közzététele a helyben szokásos eljárás szerint történik, a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány kurátora gondoskodik annak megismertetéséről. Minden munkatársnak közös érdeke, hogy az Etikai Kódexben foglalt szabályoknak és normáknak megfelelő vállalati kultúra is hozzájáruljon a versenyképes és magas színvonalú szolgáltatást nyújtó alapítvány működéséhez.

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány
Copyright © 2014 tudaseseletmod.eu